0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Mindre korsnäbb

Loxia curvirostra

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: En finkfågel som liknar större korsnäbb men är mindre och har klenare näbb än denna. Hanen är tegelröd, honan gulgrön, ungfågel brungrå, streckad.
  • Storlek: Längd 15-17 cm, vikt 35-53 g.
  • Bo: I barrträd, nära kronan. Ytskiktet av grankvistar och näver, mittskiktet av ruttet trä och mossa och fodret av torrt gräs, näver, hår och fjädrar.
  • Häckning: Lägger redan i januari-februari 3-5 ägg. Endast honan ruvar, ruvningstid 13 dygn. Under ruvningstiden matar hanen honan. Ungarna i boet 16-18 dygn.
  • Utbredning: En i Finland häckande stationär och kringstrykande fågel. Under kottår riklig i granskog, under dåliga kottår saknas den nästan helt och har då vandrat till andra områden där granen har rikligt med kottar. Antalet häckande par i Finland ca 50.000-400.000.
  • Flyttning: Börjar stryka omkring genast efter häckningen i maj-juni. Höstförflyttningen riktar sig främst mot sydväst. Arten kan påträffas under alla årstider som kringstrykande. Vinterpopulationen i Finland varierar kraftigt beroende på födotillgången.
  • Föda: Granfrön, men också tall- och lärkfrön.
  • Läten: Ett metalliskt flyktläte “plit”, sången vacker och med varierande tema.

Kännetecknande för korsnäbbarna är en rätt kraftig näbb där spetsen av under- och övernäbb korsar varandra. Det säkraste igenkänningsmärket på mindre korsnäbb är näbbens form: näbben är klenare än hos större korsnäbb, näbbryggen har en mindre böjning och undernäbben är klen och inte utvidgad på mitten. Hanen har en tegelröd fjäderdräkt. Honans fjäderdräkt är gulgrön. En del mindre korsnäbbar har två smala vita eller rödaktiga vingband, och kan då likna bändelkorsnäbb. Mindre korsnäbbens vingband blir dock inte bredare mot ryggen, och tertialerna är inte till stor del vita som hos bändelkorsnäbb.

Ungfågeln är brungrå och genomgående streckad. Ruggande ungfåglar är delvis streckade med i varierande grad tegelrött eller gulgrönt. Korsnäbbens tarser, näbb och iris är mörkbruna.

Större och mindre korsnäbb är ett artpar som är svåra att se skillnad på. En del individer kan bara urskiljas genom att mäta förhållandet mellan näbbens höjd och längd. Det går inte heller att särskilja arterna på var de söker föda (tall/gran) trots att arterna ofta söker föda från skilda barrträdslag.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page